Stichting De Friesland Zorgverzekeraar logo

Privacy

De Friesland Zorgverzekeraar garandeert dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Uw gegevens worden vastgelegd in de administratieve systemen van De Friesland.

Wet bescherming persoonsgegevens

Conform de Wet bescherming persoonsgegevens is deze registratie aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens in Den Haag.
Gedragscode Persoonsgegevens

Gebruik persoonsgegevens

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door De Friesland Zorgverzekeraar en haar dochterondernemingen gebruikt voor het uitvoeren van marketingactiviteiten. Wilt u niet dat uw gegevens worden gebruikt voor marketingactiviteiten. Laat het ons via een e-mail weten. Wij sturen u dan geen informatie meer over producten en diensten van De Friesland.

Op de website zelf worden uw ingevoerde gegevens niet vastgelegd. Als u gegevens op de website invult, maken wij gebruik van een beveiligde server en wordt de gegevensuitwisseling versleuteld. De gegevens worden opgeslagen (klant)systemen en gebruikt om u zo beter van dienst te zijn of om onze dienstverlening uit te voeren. De bewaartermijn van de gegevens is niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze gebruikt moeten worden. Wilt u dat uw gegevens verwijderd worden, dan kunt u via de mail daarvoor een verzoek indienen.

Verstrekken van uw gegevens

Om uw privacy te beschermen verstrekt De Friesland geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit op grond van eerder genoemde wet- en regelgeving is toegestaan dan wel noodzakelijk is.
Als u zelf inzage in uw gegevens wilt, willen wij eerst voldoende zekerheid hebben over uw identiteit. Ook kunnen wij om privacy redenen geen gegevens over uw gezondheid verstrekken via de telefoon of per onbeveiligde e-mail.
Om de verplichtingen uit hoofde van de zorgverzekering te kunnen nakomen, mag De Friesland inlichtingen vragen en geven aan zorgverleners in het kader van de Zorgverzekeringswet. De Friesland stelt NAW-gegevens beschikbaar aan Vecozo voor de controle op verzekering door zorgverleners. Zie www.vecozo.nl voor meer informatie.

Medisch beroepsgeheim

Onze medisch adviseur zorgt voor de juiste verwerking van gegevens over uw gezondheid. Deze gegevens worden conform bovengenoemde wet- en regelgeving verwerkt. De medisch adviseur heeft geheimhoudingsplicht uit hoofde van diens medisch beroepsgeheim.

In Balans Test

Als een preventiemaatregelen binnen Het Beterschap is door werkgevers de In Balans Test in te zetten. Voor deze test gelden de volgende privacy voorwaarden.

De gegevens die u in deze test invult zijn en blijven anoniem. Uw persoonlijke score is alleen door u te bekijken. Op geen enkele wijze zijn de antwoorden die door u zijn ingevuld voor anderen herkenbaar als afkomstig van u.

Welke privacy waarborgen zijn er in de test ingebouwd?

  • Uw persoonlijke uitslag is alleen voor u zichtbaar. Zodra u, na het bekijken van uw resultaten, de test afsluit, wordt het grootste deel van uw gegevens gewist. In de volgende alinea leest u welke gegevens bewaard blijven.
  • Het is niet mogelijk te achterhalen vanaf welke computer de test is ingevuld.

Welke gegevens worden wel bewaard?

  • Van alle personen die de test hebben ingevuld wordt, anoniem, een samenvatting van de antwoorden per hoofdstuk van de test bewaard. Deze samenvatting bevat alleen de gemiddelde eindscore van elk hoofdstuk en niet de antwoorden op de afzonderlijke vragen.
  • Deze samenvatting wordt pas zichtbaar wanneer minimaal tien mensen per afdeling de test hebben ingevuld. Dit vormt een extra waarborg dat de gegevens op geen enkele wijze tot één persoon zijn te herleiden.
  • Tip: maak een afdruk van uw persoonlijke uitslag als u deze wilt bewaren, na het beëindigen van de test worden uw gegevens niet op de computer opgeslagen!

Waar worden de resultaten van de test voor gebruikt?

  • De samenvattingen van de uitslagen van deze test vormen een waardevol instrument voor uw werkgever om het gezondheidsbeleid van de organisatie vorm te geven en waar nodig aan te passen.
  • Ook kunnen de geanonimiseerde gegevens worden gebruikt om, samen met de zorgverzekeraar, te bekijken op welke wijze het producten- en dienstenaanbod beter kan worden afgestemd op de wensen en behoeften van de werknemers.

Uw score

Na elk onderwerp krijgt u een deelscore. Deze wordt aangegeven in de kleuren groen, oranje of rood, afhankelijk van uw antwoorden.
Als u de test helemaal hebt gedaan, krijgt u een totaaloverzicht van uw resultaten. Scoort u ergens oranje of rood, dan krijgt u gerichte adviezen hoe u uw score (en dus uw gezondheid, fitheid en werkomstandigheden) op dit punt kunt verbeteren.